کلاس درس به عنوان یک نظام آموزشی کوچک، محور و کانون اصلی پیاده سازی و هدایت کلیه فعالیت های تدریس و یادگیری است. از میان مؤلفه های فرایند تدریس و یادگیری، ارزشیابی از جایگاه ممتازی برخوردار است. کتاب حاضر، چگونگی ارزشیابی فرایند تدریس و یادگیری را با محوریت کلاس درس در اختیار معلمان، مدیران و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار می دهد.

http://samta.samt.ac.ir/content/11019/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C