بنا به درخواست دانشگاه کردستان کارگاه آشنایی با مودل و تریس در محیط های آموزشی همزمان برگزار شد.

https://www.uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=54195