این کتاب تحقیقی است پیرامون ارزش یا ارزش های درام، تئاتر و یا اجرایی که در محیط اجتماعات و فضاهای آموزشی به وقوع می پیوندد.

کتاب درباره ی خلق تئاتر در مکان های بسیار متفاوت و گاه نه چندان خوشایندی چون سراهای سالمندان، آسایشگاه بی خانمان ها، مدارس و زندان ها توسط کنشگرانی است که به شکلی مبتکرانه مشارکت در درام را برای ساکنین اجتماعات تسهیل می کنند.

لازم است مطالب را با نحوه ی استفاده ی رایج از اصطلاحات «درام کاربردی» و «تئاتر کاربردی» آغاز کنم و اینکه اینها چه ارتباطی با تاریخچه و تجربه ی تئاترهای اجتماع بنیاد دارند. امیدوارم پرسش هایی را برانگیزم که بعداً در کتاب به آن ها پرداخته شود، و نیز برخی مناقشات و مباحث را بازگو کنم که در این حوزه شایع اند…