برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران برگزار گردید. این کارگاه در دوروز و به مدت 5 ساعت برگزار گردید.

http://vu.umz.ac.ir/index.aspx?siteid=55&fkeyid=&siteid=55&pageid=12771&newsview=26341